ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (บริเวณข้างสนามกีฬาแหลมไผ่)  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
เรื่อง   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (บริเวณข้างสนามกีฬาแหลมไผ่)
ตำบลนครสวรรค์ออก   อำเภอเมืองฯ   จังหวัดนครสวรรค์
……………………………….
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (บริเวณข้างสนามกีฬาแหลมไผ่) มีปริมาณงาน ดังนี้  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ราคากลาง 184,000 บาท)

ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าเสียหายในภายหลังมิได้
1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
1.2 ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียน ภพ.20  
1.3 ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
1.4  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานสอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า  73,600 บาท  
1.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง ครั้งนี้
2. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและแจ้งรายละเอียด ในวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 ในเวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก และหากท่านไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสร้าง
ภายในวันและเวลาที่กำหนดทางองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกถือว่าได้รับทราบสถานที่ก่อสร้างและปัญหา อุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว หากท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกมิได้          


2/กำหนดยื่น.........
- 2 -

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 26 มิถุนายน 2555  ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555   ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.  ณ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก หรือวันที่  10 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 11.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองฯ  ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองฯ  ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ/รับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล-นครสวรรค์ออก  ในราคา  200 บาท ระหว่างวันที่  26  มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5627-6879 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็ปไซต์  www.gprocurement. go.th  หรือ www.nakhonsawan-oak.org

ประกาศ   ณ  วันที่   25   เดือน  มิถุนายน    พ.ศ.  2555


(นายปัญญา  เฉลียวชาติ )
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 15.31 น. โดย ปลัด ชุมพล โพธิ์อ่อง

ผู้เข้าชม 692 ท่าน