ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก หมู่ที่ 2  
 

                                                                              

                                                        


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  เลขที่  E1/2555
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล-นครสวรรค์ออก หมู่ที่ 2   ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
-----------------------------------------------------------------
  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์    มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก หมู่ที่ 2  ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์  ปริมาณงาน ดังนี้
สายที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างรางน้ำตัววี วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร , Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และทำทางเท้า คสล. และหูช้างถนน    คสล.บริเวณเชื่อมทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,196.80  ตารางเมตร
สายที่ 2  ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร
สายที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 149.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างรางน้ำตัววีและ    หูช้างถนน คสล.บริเวณเชื่อมทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 681 ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณการก่อสร้างที่ อบต. กำหนด  
  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  2,749,000 บาท(สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้
ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.   เป็นนิติบุคคล(ที่จดทะเบียน ภพ.20) ผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างฯ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,099,600 บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ                
2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.   เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
2/5.ไม่เป็นผู้มี.......
5.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างฯ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างฯ ครั้งนี้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่    14   สิงหาคม  2555  ระหว่างเวลา   14.00 น. ถึง 15.00 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ และประกาศรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาในการประมูลฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการนับแต่วันเปิดซองเอกสาร

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ 4,000.-บาท  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่  24 กรกฎาคม 2555  ถึงวันที่ 1 สิงหาคม  2555  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.- 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่                 www.nakhonsawan¬-oak.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  056-276879 ต่อ 12  ในวันและเวลาราชการ  

                              ประกาศ   ณ  วันที่    23   กรกฎาคม   พ.ศ.   2555


                                     (ลงชื่อ) ……………………………….
                                                      (นายปัญญา  เฉลียวชาติ)
                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2555 เวลา 10.26 น. โดย ปลัด ชุมพล โพธิ์อ่อง

ผู้เข้าชม 621 ท่าน