หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายกอบต.นครสวรรค์ออก
นายปัญญา เฉลียวชาติ
เมืองนครสวรรค์ออกน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ต่อต้านยาเสพติด
พิชิตความยากจน
องค์การบริหารส่วนตำบล  นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผลืตภัณฑ์ชุมชนตำบลนครสวร [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 แรง แบบใช้พล [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 แรง แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
 
อบต.ธารทหาร ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านแก่ง 🎉เชิญชวนเที่ยวงานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทย ตำบลบ้านแก่ง เทปออกอากาศใน [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.บ้านแก่ง ประชาสัมพันธ์งานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง ปี 2564 [ 25 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.วังใหญ่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนัก [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.บ้านแก่ง สวัสดีปีใหม่ 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตาสัง เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการต่อใบอนุญาตดูดทราย บริเวณแม่น้ำปิง หมู่ท [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ตาสัง เปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.แควใหญ่ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ตาสัง เปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ตาสัง หนังสือประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (เรียนผู้นำชุมช [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 
 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กยผ. มท 0815.2/ว809  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) กศ. มท 0816.4/ว812  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว26  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว807 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ข้อแนะนำ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว6  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว801 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2) กพส. มท 0810.4/ว805  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce) กพส. มท 0810.6/ว778  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว796 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
 
 
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมูที่ ๒ จำนวน ๕ แห่ง (กล้อง CCTV จ [ 31 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก กว้าง ๑๕ เมตร ยาว [ 30 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 แรง แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมวางท [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 แรง แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมวางท [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีความพิการท [ 29 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีความพิการ ที่ต้องได้รับการด [ 29 มี.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) หญ้าน้ำผุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 22 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการจัดทำรางน้ำตก บริเวณสะพานข้ามสระ บ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรร [ 19 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการจัดทำรางน้ำตก บริเวณสะพานข้ามสระ บ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรร [ 19 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. รสจืดชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ของศูนย์พัฒนาเด็ก [ 19 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี (ช่วงปิดเทอมภา [ 18 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี (ช่วงมีการปรับ [ 18 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ กรณีนางทองคำ คงถาวร [ 18 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ กรณีนางทองคำ คงถาวร [ 18 มี.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์บล็อกปลูกหญ้า ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๙ ตร.ม. พร้อมวา [ 17 มี.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์บล็อกปลูกหญ้า ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๙ ตร.ม. พร้อมวา [ 17 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]

 
     
   
   
 
   
 
 
 
ที่ นว 0023.3/8873 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2564 [ แนบ1 ]  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9742 การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9812 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบี  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/9787 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9784 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว9849 แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครั  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว9847 เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว427 การจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 11 - รุ่นที่ 15 รวมกับรุ่นที่ 13  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9843 คัดเลือก ผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ จำนวน 10 คน  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9844 การพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
 
 
 
ขอให้อบต.ช่วยตรวจสอบไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 (16 เม.ย. 2564)    อ่าน 40  ตอบ 1  
สอบถามเจ้าหน้าที่ อบต. ถ้าทำบัตรคนพิการหายจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ (9 เม.ย. 2564)    อ่าน 60  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์ ตัดหญ้าข้างทาง บริเวณทางโค้งขึ้นเขา (10 พ.ย. 2563)    อ่าน 254  ตอบ 1  
น้ำประปาอีกแล้ว 3 ปีแล้วมีแต่หนักกว่าเดิม (15 เม.ย. 2563)    อ่าน 450  ตอบ 1  
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-276-879
 
 
ชุมชนหมู่บ้านไทดำ
กองเสบียงฟาร์ม @ อบต.นครสวรรค์ออก
 


 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.นครสวรรค์ออก พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-217-863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
จำนวนผู้เข้าชม 9,495,132 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10