หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายกอบต.นครสวรรค์ออก
นายปัญญา เฉลียวชาติ
เมืองนครสวรรค์ออกน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ต่อต้านยาเสพติด
พิชิตความยากจน
องค์การบริหารส่วนตำบล  นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการชุมชน แบบ ๒ ชั้น บ้านกองเสบียง [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 151 
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการชุมชน แบบ ๒ ชั้น บ้านกองเสบียง หมู่ท [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 131 
ประกาศราคากลางโครงการปูนปั้นรูปแบบต่างๆหรืองานโลหะประกอบขึ้นรูปแบบต่างๆ หมู่ที่ [ 12 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 119 
 
อบต.โกรกพระ เว็บไซต์ อบต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 5 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
อบต.โกรกพระ -กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 5 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.วังมหากร ประชาสัมพันธ์และติดประกาศเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชของเกษตรภัยแล้ง ช่วงเวลาท [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.โกรกพระ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4291 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4292 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4293 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชก [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4294 เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4295 เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมการอ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4297 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
 
 
 
การรายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3769 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 4 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3771 [คู่มือการจัดทำเอกสาร] [ตัวอย่างงบหน้าฯ] [แบบรายงานความต้องการ]  [ 4 ธ.ค. 2563 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 4 ธ.ค. 2563 ]
การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3757  [ 4 ธ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา จำนวน 3 หลักสูตร สน.บถ. มท 0809.4/ว3676  [ 4 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 กพส. มท 0810.8/ว3762  [ 4 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท. ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3756 [บัญชีแนบท้าย]  [ 4 ธ.ค. 2563 ]
ขยายระยะเวลาการจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมไฟล์ข้อมูล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3749  [ 4 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3748  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.2/22307-22367 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
 
 
 


ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ของโรงเรียนวัดศรีสวร [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นครสวรรค์ออก หมู่ที่ 2 บ [ 26 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองหลังบ้าน บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 2 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ [ 24 พ.ย. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมารถมินิบัส ขนาดไม่เกิน ๒๗ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและ [ 18 พ.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบ [ 17 พ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (กองสาธารณสุข) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๘๐๕ นว. หมาย [ 17 พ.ย. 2563 ]วัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ รายการ [ 17 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นครสวรรค์ออก หมู่ที่ 2 บ้านไผ [ 12 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นครสวรรค์ออก หมู่ที่ 2 บ้านไผ [ 12 พ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๖๕๕ นว. หมายเลขครุ [ 6 พ.ย. 2563 ]

 
     
   
   
 
   
 
 
 
นว 0023.1/ว1121 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยล่ะของจำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจั  [ 4 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.1/ว26287 ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ปี 2564  [ 4 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.4/26296 การเผยเเผร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท  [ 4 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.4/ว 26307 ข้อหารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบ  [ 4 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว 534 เเนวทางเเละวิธีปฏิบัติในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  [ 4 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/26303 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว 26314 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวร  [ 4 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว 26313 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติก  [ 4 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว 26341 เข้าฝึกอบรมตามโครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน  [ 4 ธ.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว 26319 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหร  [ 4 ธ.ค. 2563 ]    
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ ตัดหญ้าข้างทาง บริเวณทางโค้งขึ้นเขา (10 พ.ย. 2563)    อ่าน 39  ตอบ 1  
น้ำประปาอีกแล้ว 3 ปีแล้วมีแต่หนักกว่าเดิม (15 เม.ย. 2563)    อ่าน 272  ตอบ 1  
ขอความอนเคราะห์รถน้ำบริเวณที่จอดรถ ด้วยคะ (17 มี.ค. 2563)    อ่าน 782  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อกีฬา (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 512  ตอบ 1  
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-276-879
 
 
ชุมชนหมู่บ้านไทดำ
กองเสบียงฟาร์ม @ อบต.นครสวรรค์ออก
 


 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.นครสวรรค์ออก พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-217-863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
จำนวนผู้เข้าชม 6,972,378 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10