หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ปิดหน้าต่าง
 
 
 
นายกอบต.นครสวรรค์ออก
นายปัญญา เฉลียวชาติ
เมืองนครสวรรค์ออกน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ต่อต้านยาเสพติด
พิชิตความยากจน
องค์การบริหารส่วนตำบล  นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง หมู่ 1 [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงเลี้ยงม้า [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกสอนการขี่ม้า [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ตอจากของเดิม บริเวณบ้านนายไว มีสิน - [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกนานายภูริรินทร [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ เตือน! เตรียมรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนค [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลสายลำ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินกว้าว อบต.เนินกว้าว ร่วมกับ อบต.เนินศาสลา อบต.นากลาง อบต.ศาลาแดง และอบต.หาดสูง ได้จัดโ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าตะโก ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจาก [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.พนมเศษ ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
 
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2841  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ สน.คท. มท 0808.3/ว2854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2865  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว74  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2855  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2848  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2856  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2842  [ 17 ก.ย. 2563 ]
 
 
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก โดยวิธีเฉพ [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 10 ก.ย. 2563 ]ตกแต่งเวทีสถานที่การจัดงานและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธร [ 10 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิ [ 10 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า (กองสาธารณสุข) จำนวน ๔ เครื่ [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางแยกถนนสายเลาะแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านไผ่ล้อม หมู่ท [ 9 ก.ย. 2563 ]ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ระยะที่ ๒,๓ หมู่ที่ ๒,๔,๖ ตำบลนครสวรรค์ออก [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่ว [ 8 ก.ย. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมวิทยุสื่อสารมือถือ I Com รุ่น IC-F11 (สำนักงานปลัด) จำน [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธี [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างต่อเติมโรงเก็บพัสดุบริเวณที่ทำการ อบต.นครสวรรค์ออก หมู่ที่ 2 ตำบลนครสวรรค์ออ [ 28 ส.ค. 2563 ]ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุข) ยางรถยนต์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมาย [ 28 ส.ค. 2563 ]จ้างต่อเติมโรงเก็บพัสดุบริเวณที่ทำการ อบต.นครสวรรค์ออก หมู่ที่ 2 ตำบลนครสวรรค์ออ [ 28 ส.ค. 2563 ]ต่อเติมโรงเก็บพัสดุบริเวณที่ทำการ อบต.นครสวรรค์ออก หมู่ที่ 2 ตำบลนครสวรรค์ออก [ 26 ส.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดเครื่องขยายเสียง ไมค์ลอย พร้อมตู้ลำโพง โดยวิธีเฉพ [ 20 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้สีดำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]

 
     
   
   
 
   
 
 
 
นว 0023.5/ว20405 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน  [ 17 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/ว20389 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลือมปี เพิ่มเ  [ 17 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว20391 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและกา  [ 17 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว20390 แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปี  [ 17 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.2/20419 ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน  [ 17 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/20368 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระ  [ 17 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว20361 ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น  [ 17 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.1/820 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว20294 แบบสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว20309 แจ้งเตรียมความพร้อมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
 
 
 
น้ำประปาอีกแล้ว 3 ปีแล้วมีแต่หนักกว่าเดิม (15 เม.ย. 2563)    อ่าน 179  ตอบ 1  
ขอความอนเคราะห์รถน้ำบริเวณที่จอดรถ ด้วยคะ (17 มี.ค. 2563)    อ่าน 726  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อกีฬา (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 412  ตอบ 1  
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-276-879
 
 
 
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
พุทธอุทยานนครสวรรค์
 


 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.นครสวรรค์ออก พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-217-863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
จำนวนผู้เข้าชม 5,824,155 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10