หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายกอบต.นครสวรรค์ออก
นายปัญญา เฉลียวชาติ
เมืองนครสวรรค์ออกน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ต่อต้านยาเสพติด
พิชิตความยากจน
องค์การบริหารส่วนตำบล  นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรร [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 54 
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 7 สายหลังบ้าน [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมอัดแรง หมู่ที่ 5 บ้านยางโทน โ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก จากดงตาแวน-หมู่ที่ 1 บ้านหนอง [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 2317 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 2316 เรื่อง เร่งรัดการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 2315 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรี [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 2314 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังเมือง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บางมะฝ่อ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ ประชุมมอบนโยบายแนวทางการทำงาน กับ ข้าราชการ พนักง [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 
 
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย กสธ. มท 0819.2/ว1230  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว1229  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ผ่าน Facebook live กรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1213  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.3/ว1228  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1225  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) กปต. มท 0811.1/ว1217  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) U.H.T. รสจืดชนิดบรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี.ของโรงเรียนวัดศรีสวร [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย ๔๙๓๕ นว. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖ [ 10 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทา [ 10 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสท [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี และนม U.H.T. ชนิดกล่ [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. รสจืดชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี และนม U.H.T. ชนิดกล่ [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๗-๐๐๐๒ โดยวิ [ 2 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้ ๑๑ ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า (สำนักงานปลัด) ทะเบ [ 2 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาติดตั้งบานประตูเหล็กม้วน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร จ [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อชุดPPE ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโค [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2564 ]ซื้อหน้ากากอนามัย (ผ้าปิดปากหรือปิดจมูก) ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติ [ 15 พ.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายสโลแกน ข้อความ kong Sa-baing Farm Food Dring บ้านกองเสบียง [ 14 พ.ค. 2564 ]

 
     
   
   
 
   
 
 
 
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องใ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางราย  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกคร  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโล  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/525 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
 
 
 
cialis to work (16 มิ.ย. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0  
น้ำประปาอีกแล้ว 3 ปีแล้วมีแต่หนักกว่าเดิม (16 มิ.ย. 2564)    อ่าน 541  ตอบ 2  
ขอความอนเคราะห์รถน้ำบริเวณที่จอดรถ ด้วยคะ (31 พ.ค. 2564)    อ่าน 977  ตอบ 2  
ขอให้อบต.ช่วยตรวจสอบไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 (16 เม.ย. 2564)    อ่าน 144  ตอบ 1  
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-276-879
 
 
ชุมชนหมู่บ้านไทดำ
กองเสบียงฟาร์ม @ อบต.นครสวรรค์ออก
 


 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.นครสวรรค์ออก พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-217-863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
จำนวนผู้เข้าชม 10,535,066 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10