หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายกอบต.นครสวรรค์ออก
นายปัญญา เฉลียวชาติ
เมืองนครสวรรค์ออกน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ต่อต้านยาเสพติด
พิชิตความยากจน
องค์การบริหารส่วนตำบล  นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประกาศราคากลางโครงการปูนปั้นรูปแบบต่างๆหรืองานโลหะประกอบขึ้นรูปแบบต่างๆ หมู่ที่ [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 13 รายการ [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศราคากลางโครงการงานจัดสวนปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ปูหญ้า พร้อมสิ่งตกแต่งต่างๆ [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนพูนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณสามแยกไร [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก โครงการช่วยเหลือประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิง [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางหมู่ที่ 8 ( นว.ถ.53-031) [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางหมู่ที่ 7 ( นว.ถ.53-019) [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางหมู่ที่ 7 ( นว.ถ.53-018) [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.โกรกพระ ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางหมู่ที่ 7 ( นว.ถ.53-017) [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางหมู่ที่ 7 ( นว.ถ.53-015) [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางหมู่ที่ 7 ( นว.ถ.53-014) [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว249 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2563 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว0533  [ 27 ม.ค. 2563 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2  [ 27 ม.ค. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 27 ม.ค. 2563 ]
แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว247  [ 27 ม.ค. 2563 ]
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว240  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กสธ. มท 0819.3/ว235  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาขยายเวลาการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว226 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
 
 
 


ซื้อวัสดุดับเพลิง (สำนักงานปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการวิศวกรตรวจรับรองแบบแปลนก่อสร้าง (กองช่าง ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธี [ 15 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ๘,๐๐๐ ลิตร (สำนักงานปลัด) ทะเบียน บล ๙๖๙๕ นครสวรรค์ หมาย [ 13 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ภายในตำบลนครสวรรค์ออก ปนะจำป [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดตกแต่งสถานที่เตรียมสนามแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลน [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (กองสาธารณสุข) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๖๓๖ นว. โดยว [ 2 ม.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. รสจืดชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า [ 24 ธ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิง ๕,๐๐๐ ลิตร (สำนักงานปลัด) ทะเบียน บย ๔๙๓๕ นว. โด [ 24 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2562 ]จ้างจัดสวนหญ้าพร้อมสิ่งตกแต่งต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2562 ]จ้างสื่อประชาสัมพันธ์ (ปฏิทิน) องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ประจำปี 2563 โด [ 18 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างป้ายบอกสถานที่รูปตัวอักษร กองเสบียงฟาร์ม 2019 อบต. นครสวรร [ 17 ธ.ค. 2562 ]

 
     
   
   
 
   
 
 
 
นว 0023.3/ 1841 การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย และออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเพื่อคว [ 27 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ 1720 สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุร [ 27 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.1/ 1798 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง รายงานผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิ [ 24 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/1654 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่น 9 อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอ [ 23 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/1652 รานงานการผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู็บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. [ 23 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/1669 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำท [ 23 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 1677 การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียบทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.1/ว 1601 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดนครสวรรค์  [ 22 ม.ค. 2563 ]   
นว 0023.3/ว 1573 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง พ.ศ 2562 [ 22 ม.ค. 2563 ]   
นว 0023.5/ว39 แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกา [ 22 ม.ค. 2563 ]   
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อกีฬา (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 313  ตอบ 1  
เบอร์โทรติดต่อไม่ได้เลย (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 354  ตอบ 0  
สนามกีฬาแหลมไผ่ไฟดับเล่นกีฬาออกกำลังกายกันไม่ได้เลยครับ (27 พ.ย. 2561)    อ่าน 369  ตอบ 4  
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-276-879
 
 
 
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
พุทธอุทยานนครสวรรค์
 


 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.นครสวรรค์ออก พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-217-863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
จำนวนผู้เข้าชม 5,110,711 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10