หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายกอบต.นครสวรรค์ออก
นายปัญญา เฉลียวชาติ
เมืองนครสวรรค์ออกน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ต่อต้านยาเสพติด
พิชิตความยากจน
องค์การบริหารส่วนตำบล  นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผลืตภัณฑ์ชุมชนตำบลนครสวร [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 แรง แบบใช้พล [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 แรง แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
 
ทต.หนองเบน 📢📢ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา📢📢 เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างดำ [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างดำ [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.15/ว 2133 ลว.12.05.64 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.15/ว2132 ลว.12.05.64 การประชุมชี้แจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุม [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ดส ที่ นว 0023.15/ว2131 ลว.12.05.64 การประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และกำหนด [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.15/ว2130 ลว.12.05.64 การโอนเงินภาษีมูลค่าตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.15/ว2129 ลว.12.05.64 จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ดส ที่ นว 0023.15/ว 2128 ลว.12.05.64 ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง มาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกกันเถอะ [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 
 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2702  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563 กค. มท 0803.3/ว949  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก) สน.บถ. มท 0809.4/ว938  [ 11 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว933  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
 
 
 


จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาฟาร์มบนป้ายทาวเวอร์ บ้านกองเสบียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพา [ 3 พ.ค. 2564 ]จ้างโครงการจัดทำโลโก้ COWBOY อาคารสนามสอนขี่ม้า บ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1 บ้านหนอง [ 3 พ.ค. 2564 ]จ้างโครงการจัดทำป้ายโลโก้อาคารคอกเลี้ยงม้า บ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ [ 3 พ.ค. 2564 ]จ้างโครงการจัดทำป้ายโลโก้ ADVENTURE และป้ายสัญลักษณ์ฟาร์ม อาคารให้เช่ารถ ATV ADV [ 3 พ.ค. 2564 ]จ้างโครงการจัดทำป้าย HOUSE STUDY บ้านกองเสบียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]จ้างโครงการจัดทำป้าย Tree House of LOVE บ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก [ 29 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการจัดทำป้ายข้อความ ?FALLING IN LOVE กองเสบียงฟาร์ม ? บ้านกองเสบียง หมู [ 29 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในบริเวณกองเสบียงฟาร์ม บ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1 โ [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในบริเวณกองเสบียงฟาร์ม บ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1 โ [ 27 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นครสวรรค์ออก หมู่ที่ 2 บ [ 21 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมูที่ ๒ จำนวน ๕ แห่ง (กล้อง CCTV จ [ 31 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก กว้าง ๑๕ เมตร ยาว [ 30 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 แรง แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมวางท [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 แรง แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมวางท [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีความพิการท [ 29 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีความพิการ ที่ต้องได้รับการด [ 29 มี.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) หญ้าน้ำผุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 22 มี.ค. 2564 ]

 
     
   
   
 
   
 
 
 
ที่ นว 0023.3/ว11262 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11285 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว11299 ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15-16/2564  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/466 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/256  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10946 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11067 การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 256 [ แนบ1 ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11133 ขอขอบคุณ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11227 ประเด็นการตรวจของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว11221 การโอนเงินภาษีมูลค่าตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรก  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว11193 จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
 
 
 
ขอให้อบต.ช่วยตรวจสอบไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 (16 เม.ย. 2564)    อ่าน 95  ตอบ 1  
สอบถามเจ้าหน้าที่ อบต. ถ้าทำบัตรคนพิการหายจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ (9 เม.ย. 2564)    อ่าน 101  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์ ตัดหญ้าข้างทาง บริเวณทางโค้งขึ้นเขา (10 พ.ย. 2563)    อ่าน 285  ตอบ 1  
น้ำประปาอีกแล้ว 3 ปีแล้วมีแต่หนักกว่าเดิม (15 เม.ย. 2563)    อ่าน 475  ตอบ 1  
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-276-879
 
 
ชุมชนหมู่บ้านไทดำ
กองเสบียงฟาร์ม @ อบต.นครสวรรค์ออก
 


 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.นครสวรรค์ออก พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-217-863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
จำนวนผู้เข้าชม 9,880,707 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10