หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายกอบต.นครสวรรค์ออก
นายปัญญา เฉลียวชาติ
เมืองนครสวรรค์ออกน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ต่อต้านยาเสพติด
พิชิตความยากจน
องค์การบริหารส่วนตำบล  นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประกาศราคากลางจ้างโครงการจัดทำโต๊ะพร้อมเก้าอี้ความยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร บ้านกอ [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าแผ่นไม้เทียม บ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1 [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์เอนกประสงค์ ม.3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมื [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
 
อบต.ลาดทิพรส [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำทรง ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎรอุทิศ หมู่ที่ 4 [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะพับขาว [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องสำรองไฟ) เลขรห [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องสำรองไฟ) เลขรหัสครุภ [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำรวจ เทปวัดระยะ 50 เมตร 1 อัน (กองช่า [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำรวจ เทปวัดระยะ 50 เมตร 1 อัน (กองช่าง) ประ [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังมหากร ประดาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ปางสวรรค์ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ปางสวรรค์ เวลา 08.30 น. [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังใหญ่ วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก นายกก [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
 
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว97 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว95  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว91 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว92 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020) กพส. มท 0810.7/ว89 [รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว86  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว99  [ 19 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว100  [ 19 ม.ค. 2564 ]
 
 
 


ซื้อวัสดุอื่น ๆ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสรัาง (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั [ 22 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุข) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพา [ 18 ธ.ค. 2563 ]จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑ [ 16 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่างบานกระจกห้องทำงานและติดฟิล์มภายในห้องผู้อำนวยการกองคลัง [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมห้องทำงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 15 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถหน้าตักหลังขุด (กองช่าง) ทะเบียน ตฆ ๑๖๔๖ นว. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕ [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กดองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]

 
     
   
   
 
   
 
 
 
นว 0023.1/ว1472 การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1469 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว65  เเก้ไขเเบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจักทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรั  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1499 ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1510 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1502 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เเนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการเเละผู้สัมพัสอาหาร ตาม  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1493 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว1496 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจฉเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.4/ว1547 การดำเนินการตามหน้าที่เเละอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานส  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1382 เปลี่ยนแปลงแผนตรวจติดตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
 
 
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 12  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราะห์ ตัดหญ้าข้างทาง บริเวณทางโค้งขึ้นเขา (10 พ.ย. 2563)    อ่าน 109  ตอบ 1  
น้ำประปาอีกแล้ว 3 ปีแล้วมีแต่หนักกว่าเดิม (15 เม.ย. 2563)    อ่าน 309  ตอบ 1  
ขอความอนเคราะห์รถน้ำบริเวณที่จอดรถ ด้วยคะ (17 มี.ค. 2563)    อ่าน 832  ตอบ 2  
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-276-879
 
 
ชุมชนหมู่บ้านไทดำ
กองเสบียงฟาร์ม @ อบต.นครสวรรค์ออก
 


 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.นครสวรรค์ออก พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-217-863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
จำนวนผู้เข้าชม 7,776,323 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10