หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่างแบบปิคอัพ ขนาด ๑ ต [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านกองเ [ 12 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 64 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรูปปั้นต่างๆ (สวนสุขภาพและสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรร [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย กำหนดจะดำเนินการโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยฯ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย โครงการ แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลการกู้เงืนอลัสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 รายการ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ยางขาว ประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านค้าตามโครงการ \" Smart \" โชวห่วย [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางม่วง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการการดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ของโครงการอนุร [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
 
 
 


อาหารเสริม (นม) [ 3 ต.ค. 2562 ]งานก่อสร้างสะพานคนเดิมข้ามคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสบียง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมื [ 2 ต.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๗๐๒ นว. โดยวิธี [ 26 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมเลื่อยยนต์ (สำนักปลัด) เลขครุภัณฑ์ ๐๙๒-๖๐-๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉ [ 25 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านกองเสบียง [ 25 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้่อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่างแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ [ 23 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิวอิงค์เจ็ทตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ศูนย์พัฒนาเด [ 23 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมารถเดินทางตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน [ 23 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมารถเดินทางตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าย [ 23 ก.ย. 2562 ]เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น ยี่ห้อ UNimaster ขนาด ๔๕,๓๐๐ BTU คอยเย็น PK-๔๔ [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนังอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ขนาด 20 นิ้วพร้อมต [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติก จอ LED สนามกีฬาไผ่ทอง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการติดตั้งประตูปิดเปิดระบายน้ำ บริเวณท่อระบายน้ำ คสล.บ้านแหลมทอง หมู่ที่ [ 20 ก.ย. 2562 ]

 
     
   
   
 
   
 
 
 
นว 0023.5/ว22123 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว22120 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/22243 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว22122 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว222169 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว22170 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว22178 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น local Person [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว22176 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว22174 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 5  [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว22077 การประกวดจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]     
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อกีฬา (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 255  ตอบ 1  
เบอร์โทรติดต่อไม่ได้เลย (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 302  ตอบ 0  
สนามกีฬาแหลมไผ่ไฟดับเล่นกีฬาออกกำลังกายกันไม่ได้เลยครับ (27 พ.ย. 2561)    อ่าน 326  ตอบ 4  
 
อบต.สายลำโพง ขอเชิญประชุมปลัดอบต.นครสวรรค์ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 5310  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 1372  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน เว็บไซต์ อบต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 98438  ตอบ 532
อบต.หนองเต่า ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 2371  ตอบ 2
อบต.แม่วงก์ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 8470  ตอบ 32
อบต.สระทะเล  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 3052  ตอบ 1
อบต.ย่านมัทรี ไฟถนนหน้าบ้าน (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 43  ตอบ 4
อบต.วังซ่าน เว็บไซต์ อบต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 8403  ตอบ 48
อบต.เจริญผล ก.ท.จ.ลำพูนเตรียมเปิดสอบภาค ข.แล้วนะจ๊ะ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 16699  ตอบ 117
สถ.อ.ไพศาลี เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร (8 ต.ค. 2562)    อ่าน 1746  ตอบ 1
 
 
 
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
พุทธอุทยานนครสวรรค์
 


 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.นครสวรรค์ออก พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553