หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายกอบต.นครสวรรค์ออก
นายปัญญา เฉลียวชาติ
เมืองนครสวรรค์ออกน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ต่อต้านยาเสพติด
พิชิตความยากจน
องค์การบริหารส่วนตำบล  นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประกาศราคากลางโครงการปูนปั้นรูปแบบต่างๆหรืองานโลหะประกอบขึ้นรูปแบบต่างๆ หมู่ที่ [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 13 รายการ [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศราคากลางโครงการงานจัดสวนปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ปูหญ้า พร้อมสิ่งตกแต่งต่างๆ [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
 
สถ.อ.บรรพตพิสัย แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง [ 15 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ใ [ 15 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกล [ 15 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกร [ 15 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.บรรพตพิสัย สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการ [ 15 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยื [ 15 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต เขากะลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังใหญ่ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนคร [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณแยกถนนหนองปลิงเขาทองไปบ้านหมวดสมบั [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 591 เรื่อง ขอแก้ไขความในข้อ 3 (1) และ (2) ของแนวทางปฏิบัติตามมา [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
 
 
 
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
 
 
 


ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อเครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๐-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะ [ 27 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุดับเพลิง (สำนักงานปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการวิศวกรตรวจรับรองแบบแปลนก่อสร้าง (กองช่าง ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธี [ 15 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ๘,๐๐๐ ลิตร (สำนักงานปลัด) ทะเบียน บล ๙๖๙๕ นครสวรรค์ หมาย [ 13 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ภายในตำบลนครสวรรค์ออก ปนะจำป [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดตกแต่งสถานที่เตรียมสนามแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลน [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (กองสาธารณสุข) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๖๓๖ นว. โดยว [ 2 ม.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. รสจืดชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า [ 24 ธ.ค. 2562 ]

 
     
   
   
 
   
 
 
 
นว 0023.3/ 3459 ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password สำหรั [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 3462 รายงานนผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤ [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 3464 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐา [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 3503 สถานการณ์ไวรัสโคโรนาและปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ 3437 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ 3452 ประกาศ การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูดเสือดีเด่น ประจำปี 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/3455 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บรอการของศุนย์ราชการสะดวก GECC ประจำป [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/3454 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ 3504 ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 3100 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ขององค์กรปกครองส่ [ 14 ก.พ. 2563 ]     
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อกีฬา (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 324  ตอบ 1  
เบอร์โทรติดต่อไม่ได้เลย (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 366  ตอบ 0  
สนามกีฬาแหลมไผ่ไฟดับเล่นกีฬาออกกำลังกายกันไม่ได้เลยครับ (27 พ.ย. 2561)    อ่าน 378  ตอบ 4  
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-276-879
 
 
 
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
พุทธอุทยานนครสวรรค์
 


 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.นครสวรรค์ออก พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-217-863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
จำนวนผู้เข้าชม 5,170,071 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10