หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายกอบต.นครสวรรค์ออก
นายปัญญา เฉลียวชาติ
เมืองนครสวรรค์ออกน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ต่อต้านยาเสพติด
พิชิตความยากจน
องค์การบริหารส่วนตำบล  นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  แนวทางการพัฒนา
    1. ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    2. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
    4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ และเกิดความผาสุก
  แนวทางการพัฒนา
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
    3. สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
    4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง
    5. ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    6. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    7. สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
    8. ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่
    9. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
    10 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพัฒนา
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล
  แนวทางการพัฒนา
    1. พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร
    2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
    3. พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
    4. ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
    5. พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ
    6. สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-276-879
 
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
พุทธอุทยานนครสวรรค์
มณฑลทหารบกที่ 31