หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายกอบต.นครสวรรค์ออก
นายปัญญา เฉลียวชาติ
เมืองนครสวรรค์ออกน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ต่อต้านยาเสพติด
พิชิตความยากจน
องค์การบริหารส่วนตำบล  นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    1. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
    2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค
    3. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
    1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    1. ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม
    3. ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
    4. ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
    5. ส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกายและสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน
    1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
    1. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
    2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิดในชุมชน
    2. รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืนสู่
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
    2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูก หลักวิชาการ
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
    2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
    3. เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น
       
 
 
 
 
ชุมชนหมู่บ้านไทดำ
กองเสบียงฟาร์ม @ อบต.นครสวรรค์ออก
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-217-863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
จำนวนผู้เข้าชม 11,284,806 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10