คุณอยากให้ อบต.นครสวรรค์ออก พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 50 )
18.12%
ไฟฟ้า ( 52 )
18.84%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 21 )
7.61%
น้ำประปา ( 77 )
27.90%
สวัสดิการประชาชน ( 49 )
17.75%
การสื่อสารภายในตำบล ( 27 )
9.78%